Zarządzenie nr 121/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 29 sierpnia 2013w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 121/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 sierpnia 2013


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2013 roku,  poz. 594 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:


§1.
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Lokale mieszkalne sprzedawane są z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom. 

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, oraz na  stronie internetowej gminy  przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana zostanie w lokalnej prasie.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 sierpnia 2013, 12:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1522