Zarządzenie nr 22/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 1 lipca 2011w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez gminę Lubniewice.

Zarządzenie nr 22/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 lipca 2011


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez gminę Lubniewice.

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2593 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§1
Ustala się dla ekspertów ogłoszonej przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania, wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lubniewice, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wynagrodzenia za udział w jednym postępowaniu egzaminacyjnym w wysokości 132 zł brutto.
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568