Zarządzenie nr 19/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 10 czerwca 2011w sprawie ustalenia opłat i zasad udostępniania jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach do celów amatorskiego połowu ryb

Zarządzenie nr 19/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 czerwca 2011


w sprawie ustalenia opłat i zasad udostępniania jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach do celów amatorskiego połowu ryb

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:
 
1. Udostępnia się jezioro „Lubiąż” w Lubniewicach do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze „Lubiąż”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb prowadzona będzie w następujących punktach:
a) Kasa Urzędu Miejskiego Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51;
b) Kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej Lubniewice, ul. Strzelecka 20;
c) Restauracja „XENIA” Lubniewice, Plac Wolności 8;
d) Gospodarz Jeziora „LUBIĄŻ” Lubniewice, tel. Kom. 693 993 251.
e) Centrum Wypoczynkowo Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Świerczewskiego 18;
f) OW „EXPLORIS”;
g) ZUH „KARO”, Lubniewice ul. Jana Pawła II 59.
4. Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym zarządzeniem i załącznikiem do niego zawartym oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez kupującego.
5. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, a administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach obowiązują następujące opłaty za amatorski połw ryb:
a) cały rok:
        z brzegu                              - 60,00 zł
        z łodzi                               - 120,00 zł
b) 1 miesiąc:
        z brzegu                              - 40,00 zł
        z łodzi                                 - 60,00 zł
c) 2 tygodnie
        z brzegu                              - 35,00 zł
        z łodzi                                 - 45,00 zł
d) 1 tydzień
        z brzegu                              - 25,00 zł
        z łodzi                                 - 35.00 zł
e) 1 dzień
        z brzegu                              - 15,00 zł
        z łodzi                                 - 25,00 zł
 
6. Za połów w nocy z brzegu, to jest od zmroku do świtu – tylko z brzegu obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30% opłaty zasadniczej.
7. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
8. Wniesienie opłaty za połów z łodzi za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
9. Podczas amatorskiego połowu ryb, zezwala się na korzystanie z silników spalinowych o mocy do 5 koni mechanicznych przez całą dobę pod warunkiem, że łódź będzie prawidłowo oznakowana oraz oświetlona światłem topowym.
10. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.
11. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.
12. Młodzież ucząca się korzysta z 50% zniżki.
13. Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp. z roczną składką na dany rok bieżący łowią w ramach porozumienia stron.
14. Osoby szczególnie zaangażowane w pracach na rzecz Miasta i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz.
15. Osoby łowiące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu potwierdzenia.
16. Połów z jednostek pływających dozwolony jest przez cały rok kalendarzowy.
17. Do kontroli na jeziorze „Lubiąż” upoważnieni są:
a) Policja;
b) Państwowa Straż Rybacka;
c) Społeczna Straż Rybacka;
d) Gospodarz jeziora „Lubiąż”;
e) Żandarmeria Wojskowa.
18. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora „Lubiąż”, pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymanie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.
19. Wykonanie zarządzenia powierza się p. o. Kierownikowi Referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa Urzędu Miejskiego Lubniewice.
20. Traci moc Zarządzenie  Burmistrza Lubniewic Nr 101/2010 z dnia 30.04.2010r. orz Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 kwietnia 2011r.
21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:08:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:31:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1266