Zarządzenie nr 17/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 1 czerwca 2011w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 17/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 czerwca 2011


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 473 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1. Marcin Tyczyński – przewodniczący
2. Izabela Ćwirko – sekretarz
3. Justyna Janus – członek
4. Iwona Kmita – członek
5. Wojciech Białko – członek
 
§2
Traci moc Uchwała Nr III/61/2001 Zarządu Miasta i Gminy Lubniewice z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Lubniewic.
 
§4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (17 kwietnia 2013, 08:02:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386