Zarządzenie nr 87/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2024.

Zarządzenie nr 87/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2024.

Na podstawie  art.  226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,  przychody i rozchody budżetu, kwotę  długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (58kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (22 stycznia 2013, 08:28:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (22 stycznia 2013, 08:33:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1604