Zarządzenie nr 84/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 14 grudnia 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 84/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102,  poz. 651
z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej na okres 1 roku tj. od 10.01.2013r. do 09.01.2014 r.  części nieruchomości stanowiącej 1 pomieszczenie o powierzchni 15m2, znajdujące się na parterze budynku przy ul. Harcerskiej,  na działce o nr ewid. 633, dla której prowadzona jest KW. Nr GW1U/00022894/0, stanowiącej mienie komunalne. Wysokość opłaty miesięcznej – 73,80 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 80/100), płatne do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§2
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na  stronie internetowej gminy  przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana zostanie w lokalnej prasie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2012, 09:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736