Zarządzenie nr 80/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 28 listopada 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 80/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, oraz na  stronie internetowej gminy  przez okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana zostanie w lokalnej prasie.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) mają prawo do złożenia wniosku do dnia 10 stycznia 2013 r.

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (20kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 08:25:22)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (13 grudnia 2012, 13:30:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1740