Zarządzenie nr 75/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 28 września 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 75/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 września 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2  uchwały budżetowej na 2012 r. Nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 4.530 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
-  zmniejsza  się dochody bieżące o kwotę 4.530 zł

§ 2.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o  101.102,97 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.740 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.362,97 zł, w tym: z tytułu dotacji i  środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zwiększa się o kwotę 20.862,97 zł,
2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 105.632,97 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę o kwotę 82.270 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23.362,97 zł,
 
§ 3. 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (61kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2012, 14:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1539