Zarządzenie nr 11/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 28 czerwca 2024w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035

Zarządzenie nr 11/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 czerwca 2024


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228,229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024  poz. 609 ze zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W uchwale LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 czerwca 2024 r. (1483kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 lipca 2024, 12:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92