Zarządzenie nr 6/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 3 czerwca 2024w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2024 ROKU

Zarządzenie nr 6/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 czerwca 2024


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2024 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/328/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI 2024 ROKU.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale 6 § 11 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 
Zlecam realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3. 
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 3 czerwca 2024 r. (418kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 czerwca 2024, 14:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214