Zarządzenie nr 321/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 4 kwietnia 2024w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Zarządzenie nr 321/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 4 kwietnia 2024


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie  art. 222 ust.. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  21.752.951,57 zł., w tym:
1) dochody bieżące 18.012.104,76 zł,
2) dochody majątkowe 3.740.846,81zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.097.416,52 zł. w tym:
1) wydatki bieżące 19.223.972,16zł,
2) wydatki majątkowe 5.873.444,36 zł.

§ 5. 
W zarządzeniu nr 318/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024r. podstawa prawna otrzymuje brzmienie :  "  Na podstawie  art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., oraz art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (DZ.U. 2024 poz. 303 t.j.) zarządzam co następuje:"

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 321/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 4 kwietnia 2024 r. (411kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 12:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110