Zarządzenie nr 320/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 2 kwietnia 2024w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Zarządzenie nr 320/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 kwietnia 2024


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/328/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu:
a) RATOWNICTWO (W TYM WODNE) I OCHRONA LUDNOŚCI,
b) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI,
c) KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA.w następującym składzie:
1. Bartosz Jankowski - Sekretarz Gminy Lubniewice - Przewodniczący komisji,
2. Malwina Kuszkowska - Podinspektor ds. rozwoju, oświaty i promocji - Członek komisji ,
3. Małgorzata Kuzajewska - Skarbnik Gminy Lubniewice - Członek komisji,
4. Małgorzata Kuzajewska - Moskwa - Starszy Inspektor ds. organizacyjnych i Biura Rady - Członek Komisji,
5. Marta Rusakiewicz - Dyrektor Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach - Członek komisji.

§ 2. 
Zasady pracy Komisji określa roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok oraz Zarządzenie nr 319/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 320/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 kwietnia 2024 r. (167kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 kwietnia 2024, 11:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145