Zarządzenie nr 319/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 2 kwietnia 2024w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Zarządzenie nr 319/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 kwietnia 2024


w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/328/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Określa się tryb pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niemniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 319/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 kwietnia 2024 r. (271kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 kwietnia 2024, 11:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133