Zarządzenie nr 310/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 26 lutego 2024w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 310/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 725, ze  zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Przyznaję Panu ------- ----------- i Panu-------- ------------- prawo najmu lokalu socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/7, składającego się z jednego pokoju z trzonem kuchennym, o powierzchni użytkowej 16,31 m2, na okres trzech lat tj. od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 28 lutego 2027 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 12026 ze zm.) pominięto dane osobowe.

Zarządzenie Nr 310/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 lutego 2024 r. (158kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (29 lutego 2024, 09:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139