Zarządzenie nr 291/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 27 października 2023w sprawie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Zarządzenie nr 291/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 października 2023


w sprawie w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 873 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Lubniewice.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu.

§ 2. 
Określa się termin zakończenia konsultacji na dzień 13 listopada 2023 r.

§ 3. 
Forma konsultacji: Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz przesłanie zainteresowanym organizacjom.

§ 4. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Opinie należy zgłaszać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w formie pisemnej, w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl.

§ 6. 
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 7. 
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 291/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 października 2023 r. (357kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowskimetryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 października 2023, 12:44:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212