Zarządzenie nr 286/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 26 września 2023w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie nr 286/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 września 2023


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zmianami) zarządzam, co  następuje:

§ 1. 
Wyznaczam na terenie Gminy Lubniewice następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

1) Miejscowość Lubniewice:
- słupy ogłoszeniowe: Osiedle Suszyce, Osiedle Słowiańskie,
- słupy ogłoszeniowe: ulice: Gorzowska, Spacerowa, Plac Wolności,
- tablica ogłoszeń: Osiedle Świerczów,
2) Miejscowość Glisno:
- tablice ogłoszeń,
3) Miejscowość Jarnatów:
- tablica ogłoszeń,
4) Miejscowość Rogi:
- tablica ogłoszeń.

§ 2. 
Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 3. 
Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wyżej wymienione wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 4. 
Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5. 
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 6. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Starszemu Inspektorowi ds. organizacyjnych i Biura Rady.

§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Zarządzenie Nr 286/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 września 2023 r. (165kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (29 września 2023, 13:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384