Zarządzenie nr 283/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 14 września 2023w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 283/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 września 2023


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerze XLVI/296/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami),  mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie Nr 283/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 14 września 2023 r. (236kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 września 2023, 11:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152