Zarządzenie nr 281/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 8 września 2023w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 281/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 września 2023


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 725, ze  zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Przyznaję Pani ------- ----------- prawo najmu lokalu socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/8, składającego się z jednego pokoju z trzonem kuchennym, o powierzchni użytkowej 23,98 m2, na okres jednego roku tj. od dnia 08 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1206 ze zm.) pominięto dane osobowe.

Zarządzenie Nr 281/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 8 września 2023 r. (131kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (8 września 2023, 10:38:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136