Zarządzenie nr 269/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 maja 2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓRBR KULTURY I TRADYCJI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU

Zarządzenie nr 269/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 maja 2023


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓRBR KULTURY I TRADYCJI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓRBR KULTURY I TRADYCJI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale 6 § 11 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 
Zlecam realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3. 
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 269/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 maja 2023 r. (292kB) pdf

Karta oceny ofert (18kB) word

Oferta (55kB) word

Sprawozdanie (42kB) word

Umowa (58kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 czerwca 2023, 15:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303