Zarządzenie nr 270/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 maja 2023w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Zarządzenie nr 270/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 maja 2023


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU w następującym składzie: 
1. Bartosz Jankowski – Sekretarz Gminy Lubniewice – Przewodniczący komisji,
2. Malwina Kuszkowska - Podinspektor ds. rozwoju, oświaty i promocji - Członek komisji,
3. Małgorzata Kuzajewska – Skarbnik Gminy Lubniewice – Członek komisji,
4. Małgorzata Kuzajewska – Moskwa – Starszy Inspektor ds. organizacyjnych i Biura Rady- Członek Komisji,
5. Marta Rusakiewicz – Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach – Członek komisji.

§ 2. 
Zasady pracy Komisji określa roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz Zarządzenie nr 259/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 24 marca 2023 w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 270/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 maja 2023 r. (166kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 czerwca 2023, 14:55:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (9 czerwca 2023, 13:28:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220