Zarządzenie nr 268/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 31 maja 2023w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 268/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 maja 2023


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 172, ze zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaję Panu ------- ----------- i Panu------------ ------------- prawo najmu lokalu tymczasowego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/7, składającego się z jednego pokoju z trzonem kuchennym, o powierzchni użytkowej 16,31 m2, na okres od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) pominięto dane osobowe.

Zarządzenie Nr 268/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 maja 2023 r. (157kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 12:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259