Zarządzenie nr 260/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 29 marca 2023w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2022

Zarządzenie nr 260/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 marca 2023


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1461 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2022 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022, w tym:a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach,b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2022 rok, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacje dodatkowe jednostek budżetowych Gminy Lubniewice, stanowiące załączniki nr: ᠆ 5 - sprawozdanie merytoryczne Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych i Biura Rady, ᠆ 6 - sprawozdanie merytoryczne Referatu Inwestycji i Nieruchomości, ᠆ 7 - sprawozdanie merytoryczne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, ᠆ 8 - sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, ᠆ 9 - sprawozdanie merytoryczne Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, ᠆ 10 - sprawozdanie merytoryczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic 
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 260/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 marca 2023 r. (8192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 marca 2023, 08:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340