Zarządzenie nr 259/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 24 marca 2023w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie nr 259/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 marca 2023


w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Określa się tryb pracy komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niemniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lubniewic 
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 259/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 24 marca 2023 r. (334kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 marca 2023, 07:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280