Zarządzenie nr 257/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 9 marca 2023w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki-Centrum Kultury w Lubniewicach

Zarządzenie nr 257/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 marca 2023


w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki-Centrum Kultury w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023r poz.40 t.j.) oraz § 13 pkt. 7 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 r., zarządza się co następuje:
 
§ 1.
Udziela się nieoprocentowaną pożyczkę dla Biblioteki-Centrum Kultury w Lubniewicach  z siedzibą w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 B w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację projektu euroregionalnego pod nazwą „  Raz, dwa ,trzy archeologiem zostaniesz TY”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 
§ 2.
Pożyczka zostanie udzielona z dochodów własnych, po podpisaniu umowy pożyczki i na zasadach w niej określonych.
 
§ 3.
Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po uzyskaniu przez Bibliotekę-Centrum Kultury w Lubniewicach refundacji wydatków, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r.
 
§ 4.
Uchyla się zarządzenie nr 254/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 6 marca 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 marca 2023 r. (161kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 marca 2023, 08:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259