Zarządzenie nr 255/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 6 marca 2023w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalet publicznych

Zarządzenie nr 255/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 marca 2023


w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalet publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2023 poz. 40 ) w związku z  § 2 Uchwały Nr XLIII/278/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych znajdujących się na terenie Gminy Lubniewice  Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje :
 
§ 1.
Ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł.( słownie : dwa złote 00/100) z tytułu jednorazowego korzystania z toalet miejskich w Lubniewicach.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 6 marca 2023 r. (156kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (8 marca 2023, 12:35:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361