Zarządzenie nr 252/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 1 marca 2023w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Zarządzenie nr 252/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 marca 2023


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu: KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU oraz RATOWNICTWO (W TYM WODNE) I OCHRNA LUDNOŚCI w następującym składzie:
 
1) Bartosz Jankowski – Sekretarz Gminy Lubniewice – Przewodniczący komisji
2) Malwina Kuszkowska - Podinspektor ds. rozwoju, oświaty i promocji - Członek komisji 
3) Małgorzata Kuzajewska – Skarbnik Gminy Lubniewice – Członek komisji
4) Marta Rusakiewicz – Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury w Lubniewicach – Członek komisji
5) Małgorzata Kuzajewska-Moskwa - Starszy Inspektor ds. organizacyjnych i biura rady - Członek komisji.

§ 2.
Zasady pracy Komisji określa roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 252/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 marca 2023 r. (166kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 marca 2023, 13:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278