Zarządzenie nr 251/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 1 marca 2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie: RATOWNICTWO (W TYM WODNE) I OCHRONA LUDNOŚCI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU

Zarządzenie nr 251/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 marca 2023


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie: RATOWNICTWO (W TYM WODNE) I OCHRONA LUDNOŚCI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:RATOWNICTWO (W TYM WODNE) I OCHRONA LUDNOŚCI oraz KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2023 ROKU.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w rozdziale 6 § 11 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zlecam realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 251/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 marca 2023 r. (453kB) pdf

Wzór wniosku (451kB) plik
Wzór umowy (172kB) word
Wzór sprawozdania (143kB) word

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 marca 2023, 13:52:03)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 09:09:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460