Zarządzenie nr 237/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 3 stycznia 2023w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 237/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 stycznia 2023


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o chronię praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 172, ze zm.) oraz § 2. ust. 1. pkt. 15 i §12 Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r., Poz. 1476)  - w wyniku dokonania czynności kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubniewicach (Zarządzenie nr 229/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaję Pani ------- ----------- lokal mieszkalny położony w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 25/3, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarza, o łącznej powierzchni użytkowej 73,72 m2, na czas nieoznaczony od dnia 01 stycznia 2023 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) pominięto dane osobowe.

Zarządzenie Nr 237/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 03 stycznia 2023 r. (163kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (3 stycznia 2023, 15:24:27)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 marca 2023, 08:27:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 146