Zarządzenie nr 233/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 28 grudnia 2022w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubniewice w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Zarządzenie nr 233/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubniewice w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) w celu wykonania uchwały Nr XXXIV/215/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lubniewice w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, wypłacany jest na wniosek strażaków biorących w nim udział, podpisany przez każdego z nich oraz przez Prezesa/Naczelnika danej jednostki OSP.
2. Wniosek należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia i/lub szkolenia.
3. Do wniosku o którym mowa w § 1 ust. 1 należy dołączyć potwierdzenie udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, który podpisuje Prezes/Naczelnik OSP, dowódca działań oraz Pełnomocnik ds. ochrony ppoż.
4. Wzór wniosku o wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór potwierdzenia udziału członków OSP w działaniu ratowniczym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia oraz liczby godzin.

§ 2.
1. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy Lubniewice na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub wniosku, w którym stwierdzono błędy, termin 30 dni liczy się od dnia, w którym złożono prawidłowy wniosek.
 
§ 3.
Wysokość  kwoty  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniach  ratowniczych lub szkoleniach określa Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. organizacyjnych i Biura Rady oraz Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP Gminy Lubniewice.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Zarządzenie Nr 233/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 grudnia 2022 r. (291kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 grudnia 2022, 13:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420