Zarządzenie nr 221/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 12 października 2022w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie nr 221/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 października 2022


w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Lubniewice.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu.

§ 2.
Określa się termin zakończenia konsultacji na dzień 26 października 2022 r.

§ 3.
Forma konsultacji: Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz przesłanie zainteresowanym organizacjom.

§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Lubniewice.

§ 5.
Opinie należy zgłaszać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w formie pisemnej, w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl.

§ 6.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 7.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 

Zarządzenie Nr 221/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 października 2022 r. (341kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 października 2022, 14:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385