Zarządzenie nr 210/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 21 lipca 2022w sprawie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz przyjęcie i utylizację nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni ścieków w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 210/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 lipca 2022


w sprawie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach oraz przyjęcie i utylizację nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni ścieków w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
1. Ustala się następujące opłaty za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach usługi w zakresie opróżniania, transportu i utylizacji nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych:1) Wywóz nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym o pojemności nie więcej niż 8m3-208,56 zł. za kurs.2) Za przyjęcie i utylizację nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnię w Lubniewicach – 7,68 zł/m32. Do stawek wymienionych w ust.1 doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2022 r.


    z up. Burmistrza Lubniewic
Zastępca Burmistrza Lubniewic
                                                                             Bartosz Jankowski


Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 lipca 2022 r. (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (3 sierpnia 2022, 09:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491