Zarządzenie nr 204/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 1 czerwca 2022w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 204/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 czerwca 2022


w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1249), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na pisemny wniosek osoby, która jest członkiem w/w Zespołu:
1. Annę Nadobnik  – Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

§ 2. 
Powołuję do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następującą osobę:
2. Malwinę Kuszkowską  – Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Justynie Milko – Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 czerwca 2022 r. (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 czerwca 2022, 14:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407