Zarządzenie nr 195/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 20 kwietnia 2022w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021

Zarządzenie nr 195/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 kwietnia 2022


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz  art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U. z 2019 poz. 1461 t.j.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
Przekazać Radzie Miejskiej  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Lubniewice za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021, w tym:
a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach
b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2021rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja  o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
5. Informacje dodatkowe jednostek budżetowych Gminy Lubniewice, stanowiące załączniki nr: 5-Sprawozdanie merytoryczne Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych i Biura Rady, 6- Sprawozdanie merytoryczne Referatu Inwestycji i Nieruchomości,  7-Sprawozdanie merytoryczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 8-Sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  9-Sprawozdanie merytoryczne Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie  10- Sprawozdanie merytoryczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubuskiego.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 kwietnia 2022 r. (8192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 kwietnia 2022, 13:31:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117