Zarządzenie nr 186/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 25 lutego 2022w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie nr 186/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 25 lutego 2022


w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. 
Ustalam stawki bazowe czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu gminnego:
1. ogrody i działki rolne:
a) o powierzchni do 2 000 m2: 0,72 zł, rocznie,
b) o powierzchni powyżej 2 000m2 równowartość 1 q pszenicy za 1 ha rocznie
R III a i b – 3,5 q        
użytki zielone kl. III - 2,5 q 
R IV a - 2,5 q        
użytki zielone kl. IV - 2,0 q 
R IV b - 2,0 q 
użytki zielone kl. V I VI – 1,0 q 
R V i VI - 1,0 q          
Cenę pszenicy przyjmuje się za podstawę średniej krajowej ceny pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego;
2. tereny niezabudowane pod działalność gospodarczą: 10,00 zł miesięcznie,
3. składowiska materiałów budowlanych gruzu, węgla, nawozów itp.: 1,00 zł rocznie,
4. parkingi: 1,50 zł rocznie,
5. poprawa warunków nieruchomości przyległej: 1,00 zł rocznie.
6. grunty pozostałe: 0,75 zł miesięcznie.

§ 2. 
Do stawek czynszu dzierżawy doliczany będzie należny podatek VAT.

§ 3. 
W przypadkach niewymienionych w § 1 wysokość czynszu dzierżawnego Burmistrz Lubniewic ustala indywidualnie.

§ 4. 
W przypadkach szczególnych zastrzega się możliwość ustalenia stawki czynszu dzierżawnego w innej wysokości niż stawki wymienione w § 1.

§ 5. 
Traci moc Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 lutego 2022 r. (135kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 marca 2022, 13:52:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202