Zarządzenie nr 184/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 1 lutego 2022w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 184/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 lutego 2022


w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powołuję Panią Malwinę Kuszkowską na pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. 
Traci moc Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2020 r.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 lutego 2022 r. (117kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lutego 2022, 12:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167