Zarządzenie nr 183/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 1 lutego 2022w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Zarządzenie nr 183/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 lutego 2022


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach w następującym składzie: Przewodniczący Komisji – Malwina Kuszkowska Członek Komisji – Anna Nadobnik Członek Komisji – Grzegorz Kostański Członek Komisji - Hanna Stecyszyn Członek Komisji – Przemysław Matczak

§ 2. 
Osoby powołane w skład Komisji, które nie posiadają szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obowiązane są do ukończenia szkolenia w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.

§ 3. 
Zakres działania Komisji określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

§ 4. 
Traci moc Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2020 r.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 lutego 2022 r. (122kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 lutego 2022, 12:12:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178