Zarządzenie nr 179/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 29 grudnia 2021w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 179/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 4 ust. 2 lit. a, art. 7 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm.), Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:

§ 1. 
1. Udostępnia się wody jeziora Lubiąż, znajdujące się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1 w obrębie Lubniewice, do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb oraz zapoznać się z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:  
- Kasa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52, adres e–mail: urzad@lubniewice.pl;  
- Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Lubniewice”, ul. Spacerowa 20, tel. 533 350 400, adres e – mail: recepcja@przystanlubniewice.pl;   
- Halina Dubaniowska – Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „Bartek”, Plac Kasztanowy 2, 69-210 Lubniewice, tel. 602 317 154, adres e-mail: duban007@wp.pl;
- Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy „Magic Camping", ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice, tel. 732 913 191, adres e – mail: info@magiccamping.pl.
4. W przypadku dokonywania wpłaty drogą elektroniczną należności za zezwolenie na wędkowanie należy uiszczać na konto bankowe Gminy Lubniewice nr 53 8369 0008 00500018 2000 0010 Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice. Na blankiecie należy wpisać kwotę opłaty, określić rodzaj/typ zezwolenia, podać dokładny termin: od (dzień, miesiąc, rok) – do (dzień, miesiąc, rok) dokonywania amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż.4.1.Po dokonaniu wpłaty drogą elektroniczną zezwolenie na amatorski połów ryb można odebrać, po okazaniu dowodu wpłaty, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w godzinach pracy (pn. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30) lub w punkcie sprzedaży: Anna Maslej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nikola”, Plac Kasztanowy 2 w Lubniewicach. 4.2.Poza godzinami pracy Urzędu i punktu sprzedaży oraz w dni wolne od pracy, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie (nr telefonu: +48 603 552 432), i po okazaniu dowodu wpłaty, zezwolenia wydaje upoważniona osoba: Pan Robert Buczkowski.
5. Osoby wydające zezwolenia na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym Zarządzeniem i regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu napisem na zezwoleniu „zapoznany z zarządzeniem i regulaminem” przy jednoczesnym złożeniu podpisu przez kupującego zezwolenie.
6. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską oraz dowodem wpłaty, zgodnym z cennikiem opłat, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
7. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
8. Osoby wędkujące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
9. Zezwala się na połów ryb wyłącznie wędką.
10. Połów z jednostek pływających dozwolony jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem zasad określonych Uchwałą nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach oraz Uchwały
11. Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym Zarządzeniu oraz Regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania.

§ 2. 
Do celów opiniodawczych i organizacyjnych powołuje się „Społeczną Radę Jeziora Lubiąż”. Skład „Społecznej Rady Jeziora Lubiąż” określa załącznik nr 5.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4. 
Traci moc zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 12/2019 z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach oraz zarządzenia zmieniające powyższe: nr 29/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 09 maja 2019 r., nr 124/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 grudnia 2020 r

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 grudnia 2021 r. (417kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2021, 08:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360