Zarządzenie nr 177/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 14 grudnia 2021w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 177/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 grudnia 2021


w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 
W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 

§ 2. 
O dokonanym wyborze powiadomić Radę Miasta Lubniewice i Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 14 grudnia 2021 r. (121kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2021, 12:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455