Zarządzenie nr 176/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 7 grudnia 2021w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 176/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 grudnia 2021


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art.13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 40 ust. 2a, art. 67 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ) oraz uchwały nr XXXI/191/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego  nieruchomość wymienioną
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nieruchomości nie posiada możliwości pełnienia samodzielnej funkcji w kontekście zabudowy i dlatego uzasadnione jest zbycie  jej w przetargu ustnym ograniczonym właścicielom nieruchomości sąsiednich, przylegających do rzeczonej działki.

§ 2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice  przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)  mają prawo do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 7 grudnia 2021 r. (33kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 grudnia 2021, 15:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410