Zarządzenie nr 172/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 29 listopada 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 172/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
W zarządzeniu nr 171/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 19.11.2021r. § 2 i § 3 otrzymują brzmienie: "§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.776.789,37 w tym:
1) dochody bieżące-16.038.989,37zł.
2) dochody majątkowe-737.800,00zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.792.813,46zł.w tym:
1) wydatki bieżące 15.035.347,79 zł,
2) wydatki majątkowe 2.757.465,67 zł."

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 listopada 2021 r. (122kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 grudnia 2021, 08:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388