Zarządzenie nr 167/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 28 października 2021w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 167/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 października 2021


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 611, ze  zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Przyznaję Pani ------- ----------- prawo najmu lokalu socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/7, składającego się z jednego pokoju z trzonem kuchennym, o powierzchni użytkowej 16,31 m2, na okres jednego roku tj. od dnia 29 października 2021 r. do dnia 31 października 2022 roku.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) pominięto dane osobowe.


Burmistrz Lubniewic
Radosław SosnowskiZarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 października 2021 r. (188kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 października 2021, 15:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491