Zarządzenie nr 165/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 19 października 2021w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 165/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 października 2021


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerze XXX/180/2020 z dnia 20 września 2021 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami),  mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 19 października 2021 r. (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 października 2021, 08:22:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312