Zarządzenie nr 74/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 7 września 2012w sprawie powołania stałek komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

Zarządzenie nr 74/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 września 2012


w sprawie powołania stałek komisji przetargowej i ustanowienia jej regulaminu

§ 1
Działając zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
 
1. Waldemar Gatzka – przewodniczący komisji
2. Dawid Karzólewski – sekretarz komisji
3. Katarzyna Szczepańska – członek komisji
 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącego, sekretarza czy członka) osobę tą zastępuje Izabela Ćwirko, Joanna Kozakiewicz lub Anna Kisielewicz).
 
§ 2
1. Komisja powołana jest na czas nieoznaczony do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika jednostki.
2. Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone zostały w Regulaminie Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin pracy stałej komisji przetargowej (18kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 września 2012, 10:05:38)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 września 2012, 11:47:53)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2119