Zarządzenie nr 122/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 10 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 122/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222, art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r. oraz art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.812.761,38 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.679.456,38 zł,
2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.295.190,87 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 15.259.040,87 zł,
2) wydatki majątkowe – 36.150,00 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                      Burmistrz Lubniewic
                                                                      Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 grudnia 2020 r. (337kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2020, 14:39:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385