Zarządzenie nr 121/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 1 grudnia 2020w sprawie odpłatnego/nieodpłatnego przekazania składników majątkowych – środków trwałych – beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice o numerze POIG.08.03.00-08-449/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zarządzenie nr 121/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 grudnia 2020


w sprawie odpłatnego/nieodpłatnego przekazania składników majątkowych – środków trwałych – beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice o numerze POIG.08.03.00-08-449/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Gminy Lubniewice zarządza co następuje: 
  
§ 1. 
Przekazuje się nieodpłatnie następujące składniki majątku trwałego stanowiące własność Gminy Lubniewice beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice o numerze POIG.08.03.00-08-449/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
- 274 zestawy komputerowe Optimus Platinum/ Lenovo;  
- 28 Laptopów Lenovo ThinkPad L540 
  
§ 2. 
Składniki majątku trwałego wyszczególnione w § 1. niniejszego Zarządzenia zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i były użyczone beneficjentom ostatecznym w ramach projektu w okresie jego trwałości czyli do roku 2020. 
  
§ 3. 
Przekazanie środków trwałych wskazanych w § 1. Zarządzenia nastąpi na podstawie umowy darowizny, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 
Na podstawie umów darowizny zostanie sporządzony zbiorczy protokół przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 
  
§ 4. 
Powołuje się Komisję ds. przekazania składników majątku trwałego wskazanych w § 1 Zarządzenia w następującym składzie: 
Bartosz Jankowski – Przewodniczący Komisji 
Małgorzata Kuzajewska-Moskwa – Członek Komisji 
Beata Mika – Członek Komisji 
Agnieszka Sikora – Członek Komisji 
Do zadań komisji będzie należało protokolarne przekazanie środków trwałych dotychczasowym beneficjentom ostatecznym w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice o numerze POIG.08.03.00-08-449/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. 
  
§ 5. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice. 
  
§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                             Burmistrz Lubniewic
                                                                                             Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 grudnia 2020 r. (2568kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2020, 08:25:50)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:31:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553