Zarządzenie nr 115/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 12 października 2020w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 115/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 października 2020


w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 611, ze  zm.) oraz § 2. ust. 1. pkt. 15 i §12 Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r., Poz. 1476)  - w wyniku dokonania czynności kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubniewicach (Zarządzenie nr  105/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Przyznaję Panu ------- ----------- prawo najmu lokalu socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/10, składającego się z jednego pokoju i z  kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 23,67 m2, na okres trzech lat tj. od dnia 01 listopada 2020 do dnia 31 października 2023 roku. 
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Na postawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) pominięto dane osobowe.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 października 2020, 10:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513