Zarządzenie nr 114/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 2 października 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie nr 114/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 października 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerze XXI/128/2020 z dnia 21 września 2020 roku, zarządza się co następuje: 

§1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej. 

§3. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (39kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 października 2020, 11:52:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322