Zarządzenie nr 108/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 17 września 2020w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 108/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 września 2020


w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) zarządzam, co następuje: 
  
§ 1.  
1. Ustala się procedurę kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są przez co najmniej dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach, zwanych dalej „zespołem kontrolującym”, upoważnionych przez Burmistrza Lubniewic. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3. Kontrole prowadzone są zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach. 
4. Harmonogram kontroli sporządza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
5. Analiza obejmuje identyfikacje obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa jest największe. 
6. Ustala się priorytety i hierarchię czynników kwalifikujących przedsiębiorców do kontroli w następującej kolejności: 
a) skierowanie do Burmistrza Lubniewic lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach skargi na sposób korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych niezgodnie z przepisami prawa, na mocy których zostały udzielone przedmiotowe zezwolenia, 
b) pozyskanie z Urzędu Miejskiego w Lubniewicach informacji o prawdopodobieństwie zaprzestania spełniania przez przedsiębiorcę wymagań niezbędnych do wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
c) pozyskanie z Urzędu Miejskiego w Lubniewicach informacji o prawdopodobnym istnieniu nieprawidłowości w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w ramach wydanych zezwoleń, 
d) kontrola nowopowstałych punktów sprzedaży, 
e)  kontrola punktów sprzedaży, które w roku poprzednim nie były kontrolowane.
7.  Na pisemny wniosek wskazujący, iż w danym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych dochodzi do nieprawidłowości, Burmistrz Lubniewic może zlecić dodatkową kontrolę, nieujętą w harmonogramie kontroli, o jakim mowa w §1 ust. 3. 
  
§ 2.  
1. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
2. Członkowie zespołu kontrolującego przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swego składu przewodniczącego zespołu. 
3. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
  
§ 3.  
Ustala się ogólny schemat kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. Ogólny schemat procedury przedmiotowej kontroli zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. 
  
§ 4.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach. 
  
§ 5.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (43kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (109kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (49kB) pdf

Załącznik nr 4 do zarządzenia (54kB) pdf

Załącznik nr 5 do zarządzenia (33kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 września 2020, 12:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589