Zarządzenie nr 109/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 18 września 2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Zarządzenie nr 109/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 września 2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Na  podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i 33 i art. 13 ust. 1,  2 i 3  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących   realizacji  zadań   publicznych   oraz   wzorów  sprawozdań   z wykonania   tych  zadań(Dz. U. 2018 poz. 2057) uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchyla się zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

§ 2.
Ogłasza się otwarty nabór ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Lubniewice z zakresu zapewnienia bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

§ 3.
1.   Treść ogłoszenia otwartego naboru ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 4.
W celu zaopiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Zarządzenie wraz z załącznikami (333kB) pdf

Wzór sprawozdanie do ogłoszenia (99kB) word

Wzór wniosku do ogłoszenia (26kB) word

Wzór umowy (56kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 września 2020, 13:47:36)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 września 2020, 12:05:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472