Zarządzenie nr 110/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 18 września 2020w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej nabory ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Zarządzenie nr 110/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 września 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej nabory ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Na podstawie Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020.1057) oraz § 3 Zarządzenia Burmistrza Lubniewic  nr 109/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Burmistrz Lubniewic zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuje się komisję konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 18 września 2020r.  dotyczącego realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu jej działalności, w następującym składzie:
1. Bartosz Jankowski  - przewodniczący komisji;
2. Malwina Kuszkowska – sekretarz komisji;
3. Waldemar Gatzka - członek komisji;
4. Izabela Dembińska  - członek komisji;
5. Agnieszka Sikora – członek komisji.

§ 2.
Tryb pracy komisji, o której mowa w § 1, określa Regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (830kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (812kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia (38kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 września 2020, 13:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429